word fill 40x40

СТАВИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18 лютого 2019 року                        смт Ставище                                    № 41

Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Ставищенської районної державної адміністрації Київської області

 

     Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, від 09 листопада 2017 року № 2190-VIII „Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 „Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”          (із змінами), Регламенту Ставищенської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Ставищенської районної державної адміністрації від 18 вересня 2014 року № 432, розпорядження голови Ставищенської районної державної адміністрації від 10 серпня 2018 року № 328 ,,Про впорядкування структури Ставищенської районної державної адміністрації Київської області” та з метою приведення Положення у відповідність до норм чинного законодавства:

  1. Затвердити Положення про юридичний відділ апарату Ставищенської районної державної адміністрації Київської області, що додається.
  1. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови Ставищенської районної державної адміністрації:

від 20 вересня 2005 року № 402 ,,Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Ставищенської районної державної адміністрації”;

від 09 лютого 2009 року № 65 „Про затвердження нової редакції Положення про юридичний відділ апарату Ставищенської районної державної адміністрації”;

від 26 травня 2017 року № 287 ,,Про затвердження в новій редакції Положення про юридичний відділ апарату Ставищенської районної державної адміністрації Київської області”.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Ставищенської районної державної адміністрації Шалієвську Т.С.

 

Голова адміністрації                       підпис                                                  В. РЕПЕТА

Начальник юридичного відділу апарату

Ставищенської районної державної адміністрації                 підпис

О. КІВШАР

   

Уповноважена особа з питань запобігання та

виявлення корупції у Ставищенській районній

державній адміністрації                                                            підпис

Я. ГОЛУБЕНКО

Керівник апарату

Ставищенської районної державної адміністрації                 підпис

Т. ШАЛІЄВСЬКА

   

Начальник загального відділу апарату

Ставищенської районної державної адміністрації                 підпис

О. КУХАРЧУК

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ставищенської районної державної адміністрації

                                                  

від 18.02.2019 № 41

  ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ апарату Ставищенської районної державної адміністрації Київської області

 

                                                  І. Загальні засади

1.1. Положення регулює питання діяльності юридичного відділу апарату Ставищенської районної державної адміністрації Київської області.

1.2. Юридичний відділ (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Ставищенської районної державної адміністрації Київської області.

1.3. Відділ утворюється розпорядженням голови Ставищенської районної державної адміністрації.

1.4. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови Ставищенської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація).

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін’юст).

1.6. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу визначаються головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

1.7. Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації – керівнику апарату районної державної адміністрації.

                                      ІІ. Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

2.1. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

2.2. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

2.3. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

2.4. Здійснення методичного керівництва правовою роботою, перевірка її проведення у районній державній адміністрації.

2.5. Систематизація законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, районної державної адміністрації, що знаходяться у відділі.

                     ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

3.1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації, у представленні інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

3.2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації.

3.3. Перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти розпоряджень, що подаються на підпис голови районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.5. Проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року № 997.

3.6. Проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61 ,,Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 343).

3.7. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним відділом не допускається.

3.8. Переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

3.9. Інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

3.10. Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом.

3.11. Разом із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови районної державної адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

3.12. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них.

3.13. Здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3.14. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.15. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

3.16. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

3.17. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

3.18. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в районній державній адміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові районної державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності районної державної адміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів.

3.19. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

3.20. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

3.21. Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників відділу, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, а також за дорученням голови районної державної адміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

3.22. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації, разом із заінтересованими структурними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці.

3.23. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

3.24. Бере участь у роботі щодо забезпечення інформаційної відкритості районної державної адміністрації з питань, які віднесені до компетенції відділу.

3.25. Бере участь у перевірках здійснення делегованих повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад в межах компетенції.

3.26. Здійснює заходи щодо організації правового інформування населення, забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам з питань, що стосуються діяльності районної державної адміністрації.

3.27. Покладення на юридичний відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

                                                 IV.Права відділу

Відділ має право:

4.1. Надавати пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів районної державної адміністрації у відповідність із законодавством. У разі неврахування пропозицій відділу або часткового їх врахування відділ подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок до проекту акта.

4.2. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами районної державної адміністрації.

4.3. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування.

4.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також до розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.5. Інформувати голову районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації про покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.                                       

                                       V.Організація роботи відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби в державному органі – керівником апарату районної державної адміністрації (далі – керівник апарату) згідно із законодавством про державну службу.

5.2. Інших працівників відділу призначає на посаду та звільняє з посади керівник апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

5.3. На посаду начальника відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра (спеціаліста), з досвідом роботи на посадах державної служби категорії ,,Б” чи ,,В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.4. На посади головного спеціаліста, провідного спеціаліста та спеціаліста відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

5.5. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує інший працівник відділу на якого покладено обов’язки начальника відділ.

5.6. Робота відділу планується щоквартально на основі плану роботи районної державної адміністрації, доручень керівництва районної державної адміністрації, завдань та функцій відділу.

Плани роботи відділу затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації.

5.7. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.

5.8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та підрозділами апарату районної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені відповідним чином.

5.9. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ апарату районної державної адміністрації, що затверджується керівником апарату районної державної адміністрації в установленому порядку.

                                              VІ. Начальник відділу

6.1. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

очолює відділ і діє у межах наданих повноважень відповідно до законодавства та положення про відділ;

організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань;

подає пропозиції голові районної державної адміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством в установленому порядку, вносить подання про преміювання;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

забезпечує виконання плану роботи районної державної адміністрації з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва районної державної адміністрації, плану роботи відділу;

бере участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації, інших консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах, доводить до керівництва районної державної адміністрації позицію відділу з питань, що розглядаються;

візує документи районної державної адміністрації в межах своєї компетенції;

у встановленому порядку представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов’язані із діяльністю відділу;

вносить на розгляд керівника апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо оптимальної структури, штатної чисельності та розміщення відділу, створення, реорганізації, ліквідації його підрозділів;

розробляє і вносить на затвердження керівникові апарату районної державної адміністрації посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

приймає участь в роботі з добору та розстановки кадрів відділу, підвищення їх кваліфікації, координує проходження практики і стажування студентами навчальних закладів та претендентами на посади у відділі;

координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату;

забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

виконує інші передбачені законодавством функції.

6.2. Повинен знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, в тому числі ті, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у відповідній сфері (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; державну політику з напряму діяльності правової служби; основи державного управління; порядок укладання та оформлення договорів і угод; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; форми і методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

 

 

 

 

 

Начальник юридичного відділу

апарату адміністрації                         підпис                            О. КІВШАР                         

 

   
   
   
   
   
   

Структура юридичного відділу апарату Ставищенської районної державної адміністрації

Начальник відділу

Ківшар О.В.

(04564) 5-28-42

Головний спеціаліст

Копачевська О.О.

(04564) 5-28-42

Головний спеціаліст

Василюк В.М.

(04564) 5-28-42

Головний спеціаліст

Фареник Л.С.

(04564) 5-28-42

Провідний спеціаліст

Смик О.П.

(04564) 5-28-42

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh