Правила внутрішнього службового розпорядку Ставищенської районної державної адміністрації

 

СТАВИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

           від 26 червня 2017 року                       № 331

Про затвердження Правил внутрішнього службового розпорядку Ставищенської районної державної адміністрації

Відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України від                               10 грудня 2015 року № 889-У111 ,,Про державну службу”, що набрав              чинності з 01 травня 2016 року, Кодексу законів про працю України, Типових                 правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 457/28587, Регламенту Ставищенської районної державної адміністрації та керуючись Законом України ,,Про місцеві державні адміністрації”:

 1. Затвердити Правила внутрішнього службового розпорядку Ставищенської районної державної адміністрації, що додаються.
 1. Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату Cтавищенської районної державної адміністрації ознайомити кожного працівника адміністрації з Правилами внутрішнього службового розпорядку під розпис.
 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Cтавищенської районної державної адміністрації Шалієвську Т.С.

Голова адміністрації                                                                  О.В. Тертичний

Верховець І.П.

Шалієвська Т.С.

Ківшар О.В.

Кухарчук О.В.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ставищенської районної державної адміністрації

                                                  

від 26.06.2017 № 331

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

Ставищенської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Ставищенської районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів            (далі - райдержадміністрація), режим роботи, умови перебування державних службовців та інших працівників в органі державної влади та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.
 1. Службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями та іншими працівниками своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 1. Правила внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації та загальними зборами державних службовців та інших працівників райдержадміністрації.
 1. Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації доводяться до відома всіх державних службовців та інших працівників, які працюють у райдержадміністрації, під підпис.
 1. Загальні правила етичної поведінки в райдержадміністрації
 1. Державні службовці та інші працівники повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 1. Державні службовці та інші працівники у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 1. Державні службовці та інші працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 1. Державні службовці та інші працівники під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

III. Робочий час і час відпочинку

 1. Тривалість робочого часу для державних службовців та інших працівників райдержадміністрації становить 40 годин на тиждень.
 1. В райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця по 8 годин 15 хвилин; п'ятниця – 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи прибиральниць та водіїв встановлюється за окремим гнучким графіком.

 1. Початок роботи апарату, інших структурних підрозділів райдержадміністрації о 8.00 годині, закінчення – о 17.00 годині, у п'ятницю - о 16.00 годині.

Обідня перерва - з 13.00 до 13.45.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державні службовці та інші працівники можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони          можуть відлучатися з місця роботи.

 

 1. Напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 1. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 1. Облік робочого часу у державному органі здійснюється у відповідному табелі робочого часу.
 1. Вихід державних службовців та інших працівників за межі адміністративної будівлі райдержадміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома їхніх безпосередніх керівників. У райдержадміністрації відділом управління персоналу та організаційної роботи ведеться журнал відряджень працівників райдержадміністрації на підприємства та установи та журнал обліку виходу працівників на роботу, який знаходиться у приймальні голови райдержадміністрації.

IV. Порядок повідомлення державними службовцями та іншими працівниками про свою відсутність

 1. Державні службовці та інші працівники повідомляють свого безпосереднього керівника і відділ персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 1. У разі недотримання державними службовцями та іншими працівниками вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.
 1. У разі ненадання доказів державними службовцями та іншими працівниками поважності причини своєї відсутності на роботі вони повинні подати письмові пояснення на ім’я голови райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.
 1. Перебування державних службовців та інших працівників в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 1. Для виконання невідкладних завдань та за потреби, державні службовці та інші працівники можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації, згідно з графіком, який розробляється відділом управління персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства або наданням іншого дня відпочинку.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. У графіку чергування зазначаються: відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.
 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися             до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це                           не суперечить медичним рекомендаціям.
 1. Порядок доведення до відома державних службовців та інших працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань
 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців та інших працівників шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця та  іншого працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі,             у журналі реєстрації документів.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців та інших працівників шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на веб-сайті райдержадміністрації.

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки

 1. Голова райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені               відповідні функції.

 1. Державні службовці та інші працівники повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 1. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державними службовцями та іншими працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 1. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в райдержадміністрації відповідає голова райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

 1. Державні службовці та інші працівники зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 1. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою райдержадміністрації, начальником відділу персоналу та організаційної роботи райдержадміністрації та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця чи працівника.

 1. Прикінцеві положення
 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця чи іншого працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою райдержадміністрації.

Керівник апарату адміністрації                                          Т.С. Шалієвска

Голова профспілкового комітету                                        В.П. Яценко

   

Наші контакти  

Адреса: 09400,

Київська область,

смт Ставище,

вул.Цимбала Сергія, 35/1

факс: (04564) 2-29-06;
 
email:  admin@stavreg.gov.ua
   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh