Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Ставищенської районної державної адміністрації

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів місцевого бюджету)

від _________ 2019 року  №    __________

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0600000

(код)

Відділ освіти Ставищенської РДА_____________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника)

2.

0610000

(код)

Відділ освіти Ставищенської РДА ____________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

3.

0617363

(код)

0490

(КФКВК)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 818000 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 818000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закони України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України  «Про охорону дитинства», наказ Міністерства фінансів  України  № 992 від 10.07.2017 р. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказ міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів,  «Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату працівників праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ « (зі змінами, наказу МОНУ від 06.12.2010 р. № 1205 «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», Наказу МОНУ № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,  Положення про відділ освіти Ставищенської райдержадміністрації Київської області, Статутів загальноосвітніх навчальних закладів Ставищенської ради Київської області, рішення сесії Ставищенської районної ради № 436 від 27.03.2019.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Створення умов для примножування цінностей національної культури та громадського суспільства, виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

7. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

 

 № з/п

Завдання

 

Забезпечення сприятливих умов для виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

                                                                                                                                                                                                                     гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

1

Проведення капітального ремонту приміщення

0

718000

718000

73023592

2

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

0

100000

100000

681150

Усього

0

818000

818000

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

Усього

       

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

           
 

Обсяг видатків

гривень

кошторис

0

818000

818000

 

2

продукту

           
 

Мультимедійне обладнання

Одиниць                                                                                                                                                                                                              

Кошторисна документація

0

2

2

 
 

Встановлення вікон

Метрів квадратних

Кошторисна документація

0

188

188

 

3

ефективності

           
 

Середні витрати на 1 м2

   

0

3819

3819

 
                                           

Начальник відділу освіти

 ____________

(підпис)

О.ПЛАХОТНЮК__________

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Ставищенської РДА

Начальник управління

 

 ____________

(підпис)

 Л.БАНДУРА______________

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh