Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Ставищенської районної державної адміністрації

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів місцевого бюджету)

від __________ 2019 року  №    __________

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0600000

(код)

Відділ освіти Ставищенської РДА_____________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника)

2.

0610000

(код)

Відділ освіти Ставищенської РДА ____________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

3.

0611090

(код)

0960

(КФКВК)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2603803 гривень, у тому числі загального фонду 2383803 гривень та спеціального фонду 220000 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закони України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України  «Про охорону дитинства», наказ Міністерства фінансів  України  № 992 від 10.07.2017 р. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказ міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів,  «Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату працівників праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ « (зі змінами, наказу МОНУ від 06.12.2010 р. № 1205 «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», Наказу МОНУ № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,  Положення про відділ освіти Ставищенської райдержадміністрації Київської області, Статутів загальноосвітніх навчальних закладів Ставищенської ради Київської області, рішення сесії Ставищенської районної ради № 436 від 27.03.2019.

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

 Ціль державної політики

 

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм і методів організації позашкільної життєдіяльності підлітків, задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, технічно-конструкторської, художньої, декоративно-прикладної, еколого-природничої, туристсько-краєзнавчої та інших видів творчості.

 

1.1.   7. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 № з/п

Завдання

 

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

                                                                                                                                                                                                                    гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

1

Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бюджетної установи

2383803

0

2383803

 

2

Проведення капітального ремонту приміщення

0

220000

220000

73023592

Усього

2383803

220000

2603803

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

Комплексна програма розвитку системи освіти Ставищенського району

0

220000

220000

 

Усього

0

220000

220000

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

           
 

 Кількість закладів

одиниць

Зведення по мережі 

0

1

 
 

Педагогічного персоналу

одиниць

Зведення по мережі 

14,06

0

14,06

 
 

Адмінперсоналу віднесених до педагогічного

одиниць

Зведення по мережі 

4,5

0

4,5

 
 

Середньорічне число штатних робітників

одиниць

Зведення по мережі 

2,5

0

2,5

 
 

Всього ставок

   

21,06

0

21,06

 

2

продукту

           
 

 Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту

одиниць

Зведення по мережі 

800

0

800

 
 

Кількість гуртків

одиниць

Зведення по мережі 

27

0

27

 
 

Кількість груп

одиниць

Зведення по мережі 

43

0

43

 

3

ефективності

           
 

Витрати на 1 дитину,яка отримує позашкільну освіту

гривень 

 

2980

275

3255

 

4

якості

           
 

 Відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах

відсотки

Зведення по мережі 

50

0

50

 
                                           

Начальник відділу освіти

 ____________

(підпис)

О.ПЛАХОТНЮК__________

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Ставищенської РДА

Начальник управління

 

 ____________

(підпис)

 Л.БАНДУРА______________

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh