Паспорт бюджетної програми 0611020 на 2019 рік відділу освіти Ставищенської РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Ставищенської районної державної адміністрації

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого 2019 року  № 52   __________

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0600000

(код)

Відділ освіти Ставищенської РДА_____________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника)

2.

0610000

(код)

Відділ освіти Ставищенської РДА ____________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

3.

0611020

(код)

0921

(КФКВК)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у тому числі школою- дитячим садком, інтернатом при школі),  спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 76335554 гривень, у тому числі загального фонду 74885965 гривень та спеціального фонду1449575 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закони України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України  «Про охорону дитинства», наказ Міністерства фінансів  України  № 992 від 10.07.2017 р. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказ міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів,  «Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату працівників праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ « (зі змінами, наказу МОНУ від 06.12.2010 р. № 1205 «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», Наказу МОНУ № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,  Положення про відділ освіти Ставищенської райдержадміністрації Київської області, Статутів загальноосвітніх навчальних закладів Ставищенської ради Київської області, рішення сесії Ставищенської районної ради № 413 від 01.02.2019.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

 Ціль державної політики

 

Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід»ємну складову європейської та світової спільноти

 

1.1.         7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної освіти в денних  закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

 № з/п

Завдання

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

                                                                                                                                                                                                                     гривень

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

1

Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бюджетної установи

74395803

497787

74893590

 

2

Організація харчування

473362

207788

681150

 

3

Забезпечення медикаментами

16800

0

16800

73023592

4

Проведення капітального ремонту приміщення

0

744000

744000

681150

Усього

74885965

1449575

76335540

 
             

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

Комплексна програма розвитку Ставищенського району

943400

0

943400

 

Усього

       

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

         
 

Педставки

одиниць

Зведення по мережі 

347,97

0

347,97

 

Вихователів

одиниць

Зведення по мережі 

32,5

0

32,5

 

Адмінперсоналу віднесених до педагогічного

одиниць

Зведення по мережі 

81,62

0

81,62

 

Середньорічне число штатних робітників

одиниць

Зведення по мережі 

219,05

0

219,05

 

спеціалістів

одиниць

Зведення по мережі 

19,0

0

19,0

 

Всього ставок

   

700,14

0

700,14

             

2

продукту

         
 

Середньорічна кількість дітей

одиниць

Зведення по мережі 

2293

0

2293

 

Кількість дітей дошкільного віку

одиниць

Зведення по мережі 

178

0

178

3

ефективності

         
 

Діто-дні відвідування учнів

одиниць

Зведення по мережі 

387517

0

387517

 

Середні витрати на 1 учня

одиниць

Зведення по мережі 

32659

632

32966

4

якості

         
 

Кількість днів відвідування учнями

Дні

Навчальний план

169

0

169

                           

Начальник відділу освіти

 ____________

(підпис)

О.ПЛАХОТНЮК__________

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Ставищенської РДА

Начальник управління

 

 ____________

(підпис)

 Л.БАНДУРА______________

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

 

   
© Ставищенська РДА

versiya dlya slabovidyashchikh